Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbijdrage Frans Klovert over raadsvoorstel concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder

 

Raadsvoorstel Concept Ontwikkelvisie Zuidplaspolder.

 

Voorzitter,

 

We behandelen vanavond de concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder. Aangezien dit de 1e keer is dat dit in het openbaar wordt besproken, hecht de D66 fractie er waarde aan om ook onze langetermijnvisie op de ontwikkeling van de Zuidplaspolder met u allen te delen.   Onze visie heeft als titel:

 

Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

 

Voorzitter,

 

Zuidplas bestaat uit dorpen en blijft uit dorpen bestaan. Zuidplas wordt geen stad. De meeste inwoners hebben er bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. Een dorp dat in de randstad ligt, tussen steden in. Een dorp tussen het groen. Elk dorp met zijn eigen identiteit. Bij uitbreiding is het daarom van belang dat dit karakter van de gemeente blijft bestaan. Doorbouwen aan de huidige dorpen betekent dat het huidige karakter van elk dorp verandert, en uiteindelijk dat de dorpen aan elkaar groeien en steeds minder een dorp zijn.

 

D66 erkent ook dat er een behoefte is aan woningbouw zowel voor autonome groei in Zuidplas zelf als in de regio. We gunnen anderen ook de mogelijkheid te kiezen voor het wonen in een dorp in de Randstad, in het groen tussen de steden. Ook erkennen we dat Zuidplas ook vanuit de historie een verantwoordelijkheid heeft om door de grondbank aangekochte gronden te ontwikkelen.

 

D66 kiest er daarom voor aan deze behoefte invulling te geven door een nieuw dorp te ontwikkelen. Eveneens een dorp in het groen en tussen de steden. Zowel ruimtelijk als sociaal is het wenselijk dit dorp organisch te laten groeien. Tot 2030 tot maximaal 4000 woningen. Met deze omvang ontstaat een dorp dat qua aantal inwoners/woningen vergelijkbaar is met Moordrecht. Groot genoeg om aantrekkelijk te zijn voor bijvoorbeeld een supermarkt, scholen, huisartsen, sportvoorzieningen, etc. Klein genoeg om van een klein dorp te spreken. Een dorp waarvan de ligging zodanig wordt gekozen dat organische groei na 2030 mogelijk is.

 

D66 stelt wel voorwaarden aan deze ontwikkeling. Bouwen vindt plaats naar behoefte en niet naar van te voren opgestelde kengetallen. Woningbouw is gasloos en het nieuwe dorp is zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. We kiezen voor een ontwikkeling waarbij er ruimte is voor groen in de wijken en voor groene buffers tussen de dorpen. We benoemen vooraf de gebieden waarin natuurontwikkeling voorop staat. De ontsluiting van het nieuwe dorp moet goed geregeld zijn. Er moet gezorgd worden voor een kwalitatief hoge ruimtelijke ontwikkeling en een sociaal verantwoorde ontwikkeling. Een dorp ontstaat niet door ergens huizen neer te zetten. De mensen die er wonen maken het dorp. Organische groei maakt het mogelijk dat ook in sociaal opzicht een dorp kan groeien. Dat is ook waarom D66 zich nu niet al wil binden aan een eindgetal.

 

D66 realiseert zich dat de keuze om deze waarden aan te houden kan leiden tot een (beperkt) financieel verlies. Het aankopen en beheren van gronden was, is en blijft een risicovolle en kostbare aangelegenheid. Daarnaast is in Nederland gedurende de afgelopen jaren een andere kijk ontstaan op ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben meer oog voor duurzaamheid en de natuur. Waar mogelijk willen we het bestaande groen dus groen laten. Ook hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Rekening houdend met de genoemde punten en wetende dat ook onze partners graag willen bouwen, is D66 is dan ook van mening dat zowel de kosten, als een (mogelijke) verlies met alle aandeelhouders in de grondbank gezamenlijk zullen moeten worden gedragen.

 

Concluderend: D66 Zuidplas heeft als doel om, naast te voorzien in de woonbehoefte van onze eigen inwoners, meer mensen de mogelijkheid te geven in een dorp te wonen. Wij willen dorpen in het groen, nu en in de toekomst!

 

We hebben dit raadsvoorstel dan ook met deze visie als uitgangspunt beoordeeld.

 

Voorzitter,

 

Dit brengt mij bij de gepresenteerde beslispunten. Onze fractie zal daarbij aandacht besteden aan de beslispunten 2,4,5 . Daarnaast willen we ook nog een extra beslispunt toevoegen als punt 6, waardoor het huidige punt 6, zal opschuiven, dat wordt dan agendapunt 7.

 

Maar laat ik bij het begin beginnen.

 

Zoals onze visie aangeeft is de ambitie van onze fractie samen te vatten in de slogan:

 

Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

 

Aangezien we dit een mooi moment vinden om ons als gemeenteraad hierover uit te spreken, hebben we een motie met deze strekking voorbereid.

 

Dan punt 2. van de beslispunten

 

In dit punt is er sprake van dat de gemeenteraad het college de opdracht geeft om te agenderen dat Zuidplas samen met genoemde partners in gesprek gaat om te komen tot gezamenlijke realisatie- en financieringsstrategie voor de voorgestelde open landschappelijke schakel…. lees de groenstrook tussen het te bebouwen gebied en nu de N219.

 

Aangezien onze fractie van mening is dat deze landschappelijke schakel niet alleen van belang is voor Zuidplas, maar ook voor deze partners, vinden we dat met name het financieringsvraagstuk niet vrijblijvend kan worden besproken. We verwachten nadrukkelijk dat er door de partners hieraan wordt meebetaald. We dienen dan ook een amendement in waarin we het huidige beslispunt in die zin hebben aangepast.

 

 

Beslispunt 4.

 

Het college opdracht te geven om te komen met voorstellen voor een organische doorontwikkeling van het Middengebied op basis van de marktvraag en programmatische invulling op de langere termijn.

 

Onze fractie vindt de huidige formulering te ver gaan. De huidige formulering van het beslispunt gaat ervan uit dat al besloten is dat er doorontwikkeling zal plaatsvinden en stelt dat hiervoor nu al een programmatische invulling moet worden opgesteld.

 

De kern van organische ontwikkeling is echter juist dat verdergaande woningbouw ruimtelijk en sociaal moet aansluiten aan de bestaande; het moet er ‘organisch’ bij passen. Hoe de eventuele woningbouw na 2030 plaats zal vinden kan dus pas goed bepaald worden als de woningbouwontwikkeling tot 2030 voor een groot deel is ingevuld. Dit besluit zal plaatsvinden op basis van de alsdan gebleken woningbehoefte (o.a. marktvraag). We kunnen nu nog niet goed kunnen overzien wat die behoefte in 2030 is.

 

De reden om voor organische doorontwikkeling te kiezen, is dat zowel vóór als na 2030 een dorp kan groeien dat steeds ruimtelijk en sociaal samenhangend is. Daarom is het van belang dat de locatie van het te ontwikkelen middengebied goed wordt gekozen. Dat geldt evenzo voor de ruimtelijke indeling en inrichting van het gebied zelf. Denk hierbij aan de locatie van het centrum, sportaccommodaties, wijkpark, ontsluitings- en verbindingswegen, etc.

 

Voorzitter

Ook hierbij hebben een amendement.

 

Beslispunt 5.

 

In dit punt wordt voorgesteld om een krediet van 750.000,- te financieren uit de reserve grondbedrijf, lees dus uit de middelen van onze eigen gemeente.

 

Voorzitter,

 

Het is bij andere planologische ontwikkelingen gebruikelijk dat initiatiefnemers de kosten dragen voor planvorming, zoals bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan. Over het algemeen is dat ook de partij die eigenaar is van de grond en dus belang heeft bij de ontwikkeling.

 

In dit geval is de grond niet in bezit bij de gemeente Zuidplas, maar bij de grondbank en is het dus ook logisch dat de grondbank dan wel de partijen die vertegenwoordigd zijn in de grondbank de kosten voor de planvorming dragen. Zeker nu het bidbook van Zuidplas niet 1 op 1 is overgenomen door de andere partijen en er is gekozen voor een samenwerkingsmodel. Zuidplas heeft daarbij op dit moment nog geen enkele garantie dat er een ontwikkeling gerealiseerd gaat worden en er daadwerkelijk woningbouw gaat plaatsvinden in het Middengebied die ook past in de ruimtelijke ambities en de financiële mogelijkheden.

 

Dus ook hier een amendement, met de strekking .

 

Voorzitter,

 

We zijn er bijna….

 

Zoals al aangegeven, wil de D66 fractie ook graag een extra beslispunt toevoegen. Dat wordt dan beslispunt 6, en 6 wordt dan 7. Dit beslispunt ligt in lijn met onze opmerkingen bij beslispunt 5 en betreft de wijze van financiering.

 

In het plangebied bevinden zich gronden en bedrijven die mogelijk bij verwerving tot hogere prijzen leiden dan de marktconforme prijzen voor kale bouwgrond. Deze verwerving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente Zuidplas maar van alle partijen die in het plangebied actief zullen zijn (inclusief de Grondbank RZG). De extra lasten van de verwerving boven marktconforme prijzen zal dan ook gedragen moeten worden door alle partijen en niet alleen door de gemeente Zuidplas.

Ook hiervoor dienen we een amendement in.

Afsluitend en ik herhaal het nog maar eens:

D66 Zuidplas heeft als doel om, naast te voorzien in de woonbehoefte van onze eigen inwoners, meer mensen de mogelijkheid te geven in een dorp te wonen. Wij willen geen stad maar dorpen in het groen, nu en in de toekomst!

 

 

Frans Klovert

Fractievoorzitter D66 Zuidplas

 

 

 

 

Gepubliceerd op 19-06-2019 - Laatst gewijzigd op 19-06-2019