Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Masterplan 5e dorp

Door: Frans Klover, fractievoorzitter

Voorzitter,

We behandelen vanavond het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder. Laat ik beginnen om het College, de ambtelijke organisatie en natuurlijk ook onze partners te complimenteren voor de enorme inzet en drive. Het is mooi om te zien dat het voor nu dit resultaat heeft opgeleverd! Nogmaals complimenten!

Voorzitter,

Aangezien dit de 1e keer is dat dit in het openbaar wordt besproken, hecht de D66 fractie er waarde aan om bij de behandeling van dit raadsvoorstel nogmaals onze langetermijnvisie op de ontwikkeling van de Zuidplaspolder met u allen te delen.  Aan deze visie heeft onze fractie het masterplan getoetst. En zullen wij komen tot een aantal opmerkingen en vragen. Maar eerst onze visie die we in 2017 hebben opgesteld voordat onze raad in december het zgn. bid vaststelde. De titel is:

Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

Voorzitter,

Zuidplas bestaat uit dorpen en blijft uit dorpen bestaan. Zuidplas wordt geen stad. De meeste inwoners hebben er bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. Een dorp dat in de randstad ligt, tussen steden in. Een dorp tussen het groen. Elk dorp met zijn eigen identiteit. Bij uitbreiding is het daarom van belang dat dit karakter van de gemeente blijft bestaan. Doorbouwen aan de huidige dorpen betekent dat het huidige karakter van elk dorp verandert, en uiteindelijk dat de dorpen aan elkaar groeien en steeds minder een dorp zijn.

D66 erkent ook dat er een behoefte is aan woningbouw zowel voor autonome groei in Zuidplas zelf als in de regio. We gunnen anderen ook de mogelijkheid te kiezen voor het wonen in een dorp in de Randstad, in het groen tussen de steden. Ook erkennen we dat Zuidplas ook vanuit de historie een verantwoordelijkheid heeft om door de grondbank aangekochte gronden te ontwikkelen.

D66 kiest er daarom voor aan deze behoefte invulling te geven door een nieuw dorp te ontwikkelen. Eveneens een dorp in het groen en tussen de steden. Zowel ruimtelijk als sociaal is het wenselijk dit dorp organisch te laten groeien. Tot 2030 tot maximaal 4000 woningen. Met deze omvang ontstaat een dorp dat qua aantal inwoners/woningen vergelijkbaar is met Moordrecht. Groot genoeg om aantrekkelijk te zijn voor bijvoorbeeld een supermarkt, scholen, huisartsen, sportvoorzieningen, etc. Klein genoeg om van een klein dorp te spreken. Een dorp waarvan de ligging zodanig wordt gekozen dat organische groei na 2030 mogelijk is.

D66 stelt wel voorwaarden aan deze ontwikkeling. Bouwen vindt plaats naar behoefte en niet naar van te voren opgestelde kengetallen. Woningbouw is gasloos en het nieuwe dorp is zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. We kiezen voor een ontwikkeling waarbij er ruimte is voor groen in de wijken en voor groene buffers tussen de dorpen. We benoemen vooraf de gebieden waarin natuurontwikkeling voorop staat. De ontsluiting van het nieuwe dorp moet goed geregeld zijn.

Er moet gezorgd worden voor een kwalitatief hoge ruimtelijke ontwikkeling en een sociaal verantwoorde ontwikkeling. Een dorp ontstaat niet door ergens huizen neer te zetten. De mensen die er wonen maken het dorp. Organische groei maakt het mogelijk dat ook in sociaal opzicht een dorp kan groeien.

D66 realiseert zich dat de keuze om deze waarden aan te houden kan leiden tot een (beperkt) financieel verlies. Het aankopen en beheren van gronden was, is en blijft een risicovolle en kostbare aangelegenheid. Daarnaast is in Nederland gedurende de afgelopen jaren een andere kijk ontstaan op ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben meer oog voor duurzaamheid en de natuur. Waar mogelijk willen we het bestaande groen dus groen laten. Ook hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Rekening houdend met de genoemde punten en wetende dat ook onze partners graag willen bouwen, is D66 is dan ook van mening dat zowel de kosten, als een (mogelijke) verlies met alle aandeelhouders in de grondbank gezamenlijk zullen moeten worden gedragen.

Concluderend: D66 Zuidplas heeft als doel om, naast te voorzien in de woonbehoefte van onze eigen inwoners, meer mensen de mogelijkheid te geven in een dorp te wonen. Wij willen dorpen in het groen, nu en in de toekomst!

Voorzitter,

Tot zover onze visie uit 2017. De afgelopen jaren is deze visie altijd het uitgangspunt geweest voor onze fractie als het gaat om de ontwikkeling van het Middengebied en de eventuele ontwikkeling van een vijfde dorp. Daarbij is ons uitgangspunt “Dorpen in het Groen” verankerdin de op 19 juni 2019 door de gehele gemeenteraad aangenomen motie van D66. Waarin  de gehele Gemeenteraad onderschrijft dat Zuidplas bestaat uit dorpen in het groen en dat Zuidplas een gemeenschap van dorpen moet blijven, nu en in de toekomst!

De D66 fractie heeft het masterplan dan ook met onze visie en de aangenomen motie als uitgangspunten beoordeeld.

Voorzitter,

Laten we onze visie eens naast het gepresenteerde masterplan leggen. We doen dit graag aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Groen en groenontwikkeling
  • Geplande woningbouw
  • Eerst bewegen dan bouwen
  • Realisatie voorzieningen
  • Financien

Maar laat ik bij het begin beginnen: Groen en Groenontwikkeling

Voorzitter,

Zoals de titel van onze visie en de motie al zegt Dorpen in het groen en gekeken naar het masterplan is hier zeker aandacht voor geweest. Met name de groenvoorziening binnen het te bebouwen gebied lijkt op orde en voorzien van een financiele onderbouwing. Voor wat betreft het groen buiten de te bebouwen omgeving is onze fractie echter niet zo tevreden. Hiervoor zijn nauwelijks financiele middelen beschikbaar. Dit terwijl onze fractie meermaals bij het College erop heeft aangedrongen om, samen met de partners, te komen tot gezamenlijke realisatie- en financieringsstrategie voor de voorgestelde open landschappelijke schakel…. lees de groenstrook tussen het te bebouwen gebied en nu de N219 en de groenstrook tussen het te bebouwen gebied en de A20 (groene waterparel).

Aangezien onze fractie van mening is dat deze landschappelijke schakel niet alleen van belang is voor Zuidplas, maar ook voor deze partners, vinden we dat met name het financieringsvraagstuk niet

 

vrijblijvend kan worden besproken.We verwachten nadrukkelijk dat deze gebieden kwalitatief worden ontwikkeld en dat er door de partners hieraan wordt meebetaald.  Dat is nu niet het geval.

College: U heeft hard gewerkt, maar de D66 fractie is van mening dat dit echt HET moment om de partners ertoe te bewegen om de ontwikkeling van de landschappelijke schakel en de groene waterparel met een gedegen financiering in te gaan realiseren. Dus niet alleen faciliteren, maar actief ontwikkelen!

Wij vernemen graag van het College welke acties er op dit gebied zijn ondernomen en hoe dit op korte termijn alsnog kan worden gerealiseerd?

Voorzitter,

Punt 2. Geplande woningbouw. Voor de D66 fractie is het aantal te bouwen woningen geen doel op zich. D66 wil dat bij het ontwikkelen van het dorp kwaliteit voorop staat en daarbij zijn voor ons aantallen niet leidend. Het gaat ons om organische groei, waardoor er niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal een echt dorp kan ontstaan. De kern van organische ontwikkeling is nu juist dat verdergaande woningbouw ruimtelijk en sociaal moet aansluiten aan de bestaande; het moet er ‘organisch’ bij passen. Hoe de eventuele woningbouw na 2030 plaats zal vinden kan dus pas goed bepaald worden als de woningbouwontwikkeling tot 2030 voor een groot deel is ingevuld. Wat onze fractie betreft is er dus enige wendbaarheid in de plannen nodig om de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de plannen te incorporeren.

Kan het College aangeven hoe zij deze wendbaarheid denkt te kunnen realiseren?

Daarbij kunnen wij ons prima vinden in de verdeling bestaande uit circa 60% betaalbare huur- en koopwoningen. Opgebouwd uit 30% sociale huur, 10% betaalbaar(betaalbare koop en middeldure huur) en ca. 20% betaalbare koop tot de NHG-grens.

De vraag aan het College is echter wel hoe hard is deze verdeling en wordt deze toegepast op het totaal te bouwen aantal woningen, lees in het plan nu 8.000?

Voorzitter

Punt 3. Eerst bewegen, dan bouwen. Ja en dat roepen we natuurlijk allemaal en we vinden het natuurlijk allemaal belangrijk, maar in de praktijk blijkt dit toch elke keer weer lastig.

In de uitgevoerde verkeersonderzoeken zijn de effecten van alle geplande bouwprojecten
en de verkeerseffecten van 8.000 woningen in het Middengebied meegenomen en doorgerekend tot 2040. Daaruit blijkt dat er een aantal knelpunten ontstaan waarvoor maatregelen worden getroffen die in het financieel kader zijn genomen.  Conclusie hieruit is dat daarmee is de verkeersdrukte, met name tijdens spitsuren, voldoende valt te beperken. Daarnaast wordt opgemerkt dat wordt gestreefd naar stimulering van openbaar vervoer en fietsgebruik. Ook hiervoor zijn investeringen voorzien op basis van het masterplan.

Dus ook nu weer wordt op basis van het uitgevoerde onderzoeken geconcludeerd dat de verkeersdruk zal afnemen door stimulering van openbaar vervoer en fietsgebruik en het oplossen van geconstateerde mogelijke knelpunten. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:

 

 

Welke scenario’s heeft het College als in de praktijk blijkt dat door bijvoorbeeld uitblijven van extra fietsgebruik of uitblijven van het gebruik van openbaar vervoer de verkeersdruk toch zou toenemen?

Hoe gaat het College er voor zorgen dat de gepresenteerde verkeersmaatregelen vooruitlopen op de geplande woningbouw?

Punt 4. Realisatie voorzieningen. Voor het realiseren van voorzieningen geldt voor onze fractie eigenlijk hetzelfde als voor bewegen. De D66 fractie vindt dat het realiseren van voorzieningen minimaal gelijk moet lopen met de bouw van de woningen.

In het masterplan lijkt voldoende rekening te zijn gehouden met de ruimte die benodigd is voor de (basis)voorzieningen in het dorp. Er zijn echter geen budgetten voor de gebouwen van de
voorzieningen meegenomen in het plan omdat de investeringen uit de reguliere begroting  zouden moeten komen.  Deze zouden dan worden gedekt uit bijvoorbeeld extra inkomsten vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Dit roept de volgende vraag op: De inkomsten vanuit het gemeentefonds worden gebaseerd op het inwoneraantal van een gemeente, meestal in een voorliggend jaar. Dit betekent bij een groeigemeente zoals Zuidplas dat we financieel achter de feiten aanlopen. Wat betekent dit voor het realiseren van voorzieningen in het Middengebied?

Wat betekent dit voor de bestaande voorzieningen in de bestaande dorpen? Kan het College garanderen dat die voorzieningen niet zullen lijden onder de bouw van het 5e dorp?

Voorzitter,

Voor nu het laatste punt: Financien.

Gekeken naar het Masterplan dan valt op dat de  gronden tegen marktconforme prijzen zullen worden verworven, ook die van onze partners. Waarbij afhankelijk van het moment van overeenstemming de prijzen worden bepaald. Uitgifte van bouwrijpe gronden (verkoop) vindt plaats tegen marktconforme voorwaarden tegen de dan geldende bestemming.

Voorzitter

Op welke wijze dragen onze partners (financie

el) bij aan de totstandkoming van het 5e dorp?

Voorzitter

D66 Zuidplas heeft als doel om, naast te voorzien in de woonbehoefte van onze eigen inwoners, meer mensen de mogelijkheid te geven in een dorp te wonen.  Dit masterplan voorziet in die ambitie want:

Wij willen geen stad maar dorpen in het groen, nu en in de toekomst!

 

Frans Klovert

Fractievoorzitter D66 Zuidplas

Gepubliceerd op 23-04-2021 - Laatst gewijzigd op 23-04-2021