Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Keuzes maken

 

Voorzitter,

We behandelen het raadsvoorstel keuzes maken en in het bijzonder daarin de kaders van waaruit het College uiteindelijk keuzes gaat maken.

Voor diegene die deze raadsvergadering digitaal volgt. Het gaat over het feit dat de meerjarenbegroting van de gemeente Zuidplas niet meer sluitend is en dat er daarom op verschillende onderdelen zal moeten worden bezuinigd en/of de lasten voor inwoners en bedrijven moeten worden verhoogd. Kortom voor geen van ons een prettig onderwerp om te bespreken en om over te besluiten.

Maar zover zijn we nog niet. Er wordt ons vanavond gevraagd om kaders en om vast te stellen dat de focus om de begroting sluitend te krijgen ligt op het begrotingsjaar 2025.

Voorzitter,

Laat ik maar met het laatste beginnen. Uit de beantwoording op de vragen van de CU/SGP (waarvoor dank) blijkt dat als de focus komt te liggen op 2025 de komende jaren de algemene reserve minimaal zal halveren. Als ik het helemaal juist heb betekent dit dat we dan in begin 2025 op 1/3 uitkomen van de reserve die we bij de start van dit College hadden opgebouwd.

Voorzitter,

Hoewel de tekorten op jeugdzorg  voor een groot deel de oorzaak vormen voor de tekorten op de begroting is dit  probleem al geruime tijd bekend. Dit heeft echter het College niet weerhouden om extra uitgaven te doen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve. Alleen de schuld leggen bij de rijksoverheid is wat ons betreft wat te simpel. Dit voelt als een staaltje onvermogen van een College dat bestaat uit partijen die altijd hun mond vol hebben over betrouwbare financien.

Voorzitter,

Ik ben kritisch omdat de D66 fractie de afgelopen jaren al vaak aan de bel heeft getrokken over de financiele huishouding  van dit College.  Dit was zelfs reden  voor onze fractie om tegen de begroting te stemmen. En nu er dan uiteindelijk bezuinigd moet worden, wordt de bal bij ons en de rest van de gemeenteraad gelegd.

Voorzitter,

Natuurlijk willen we best meedenken, maar dan wel pas als een aantal vragen door het College zijn beantwoord. De eerste vraag betreft de algemene reserve die het college nodig vindt.

Mede gezien de relatie tussen de algemene reserve en het weerstandsvermogen: welke ondergrens van de algemene reserve vindt het college acceptabel?

Welke mogelijkheden ziet het College zelf om het compenseren van de tekorten vanuit de algemene reserve tot een minimum te beperken?

Dan een vraag over de kaders.

Welke kaders stellen we met dit raadsvoorstel vast? Het rijtje beginnend met “omkeerbaarheid” of het rijtje beginnend met “andere wijze dienstverlening” of beide? Hoor het graag!

Dan de vraag of voor onze fractie het rijtje van 5 kaders genoemd onder 1.2 compleet is.

Voorzitter,

De vraag stellen is hem beantwoorden en het antwoord is nee. Het laatste punt betreft de interne organisatie. Daarbij wordt gesteld dat bij alle voorgestelde maatregelen wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor de interne organisatie. Dat is natuurlijk correct, maar is wat de D66 fractie betreft een wat eenzijdige benadering, waarin het eventueel bezuinigen op de interne organisatie een gevolg is van de gemaakte keuzes. Wat ons betreft kan dit ook andersom namelijk de keuze maken om te bezuinigen op de interne organisatie en dat medebepalend te laten zijn voor wat er vanuit de gemeente nog wel of niet meer kan worden gedaan. Daarbij komt de focus ook meer te liggen op de inrichting van de organisatie en op effectiviteit en efficientie.

Ik verneem graag van het College hoe zij hier instaan?

Een ander punt betreft het realiseren van nieuw beleid en/of het aanpassen van bestaand beleid. Daar zijn nu binnen het gepresenteerde financiele kader geen kosten voor opgenomen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat er nog extra kosten moeten worden gemaakt.

College: Moet dit dan niet worden opgenomen in de kaders onder 1.2 bijvoorbeeld door de zin: Balans tussen bestaand beleid en nieuw beleid?

Voorzitter,

Dan de volgordelijkheid van de kaders onder punt 3.1 Wat ons betreft is de volgorde in lijn met wat door de raad eerder is aangegeven. Waarbij de kanttekening dat de kaders te breed zijn, deels in elkaar overlopen en er ook binnen de kaders nog wel keuzes vallen te maken.

Hoor graag hoe het College hier naar kijkt?

Voorzitter,

De D66 fractie verwacht een actievere rol van dit College als het gaat om het maken van keuzes. Dat doen ze ook bij voorstellen die geld kosten, dus nu ook graag bij voorstellen die bezuinigingen betreffen of onze inwoners op extra kosten jagen.

We zien de antwoorden op de vragen met interesse tegemoet.

Gepubliceerd op 21-04-2021 - Laatst gewijzigd op 21-04-2021