Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Infonota Zuidplas Ondersteunt

Infonota Zuidplas Ondersteunt!
Door: Chantal Bon- van de Griek (raadslid)

 

Vz,

In aanloop naar de raadsvergadering op 10 juni 2020 waar het RV toegang sociaal domein ter besluitvorming voor lag heeft onze fractie veel discussie gevoerd omdat onze fractie het raadsvoorstel destijds absoluut niet besluitrijp vond. Met pijn in het hart want de fractie van D66 ziet het belang van 1 toegangsloket en daarmee een goede dienstverlening voor onze inwoners op het gebied van welzijn, hulp en ondersteuning. De uitwerking van de nieuwe organisatie en de keuze voor de oprichting van een nieuwe verbonden partij in de vorm van een stichting, vonden we onvoldoende en daarmee voorzagen we grote risico’s op het personele en financiele vlak. Onze fractie heeft toen druk en haast ervaren in dit proces met name door de dreiging van een eventuele aanbesteding. Het is een geval geworden van “ haastige spoed “….

 

En…onze kritische opstelling was terecht….want nu is gebleken dat de stichting niet volgens de planning kon starten en er is nog meer geld nodig  Dit blijk uit het volgende agendapunt tijdens deze raadsvergadering namelijk het RV aanvullend voorbereidingsbudget oprichting Stichting Zuidplas Ondersteunt! Daar kom ik dan graag even op terug.

 

Het uitstel van de start van de stichting Zo! en het gevraagde aanvullend voorbereidingsbudget zijn een gevolg van juridische complicaties rondom ICT en de AVG. Zaken die wat onze fractie betreft in een veel eerder stadium aan het licht hadden moeten komen!

 

Onze kritische vraag aan het college blijft dan ook waarom u deze belangrijke kink in de kabel niet veel eerder in het proces heeft ontdekt. Kunt u dit nog eens nader toelichten?

De fractie van D66 blijft kritisch over de voorgang van het proces rondom het vormen van de nieuwe stichting ZO!

We horen graag van het college de huidige stand van zaken en weet u nu echt zeker dat het oprichten van de stichting ZO! op de nieuwe datum 1 juli as haalbaar is?

 

 

 

Rv 11. Aanvullend voorbereidingskrediet oprichting Stichting Zuidplas Ondersteunt!

 

Vz,

In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om een incidenteel aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000 ten gevolge van het uitstel van de start van de Stichting Zo! Daarmee komt het totale voorbereidingskrediet op meer dan een half miljoen euro! Voor onze fractie staat vast dat er door de late ontdekking van de juridische complicaties er per saldo extra kosten gemaakt moeten worden. De vraag is echter hoeveel. De beantwoording van onze technische vragen geeft hier helaas geen duidelijkheid over. Kan het college ons informeren over de hoogte van dit bedrag? En klopt het dat deze extra kosten per definitie allemaal voor rekening van de gemeente komen omdat ook de kosten van de stichting, nu nog in oprichting, onderdeel zijn van de gemeentebegroting?

 

We sluiten ons aan bij de opmerking van de Adviesraad en vinden het verbazingwekkend dat de juridische complicaties rondom de ICT en AVG pas recent aan het licht zijn gekomen met als gevolg een hoop extra gedoe rondom de oprichting van de Stichting ZO!

We lezen uit de beantwoording van de technische vragen van CU/SGP dat zijn blij te lezen dat deze vertraging geen uitwerking heeft op de wachtlijsten en concluderen dat door het uitstel dus geen negatieve gevolgen zijn ontstaan voor inwoners die hulp nodig hebben. Kan het college dit bevestigen?

 

Tenslotte…in aanvulling op wat bij het eerdere agendapunt ter sprake is gekomen…onze fractie heeft en had er weinig vertrouwen in dat het proces van de oprichting van de stichting ZO! goed onder controle is. In lijn met de behandeling van het vorige agendapunt en hetgeen onze fractie vorig jaar heeft ingebracht tijdens de behandeling van het RV Toegang Sociaal Domein zullen we dan ook tegen dit raadsvoorstel stemmen.

 

Gepubliceerd op 23-04-2021 - Laatst gewijzigd op 23-04-2021