Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Detailhandel cruciaal voor leefbaarheid van onze dorpen !

Tijdens de raadsvergadering van 19 september is door de gemeenteraad de 1e detailhandelsnota van de gemeente Zuidplas besproken en de D66  is blij dat hierin duidelijke keuzes worden gemaakt voor de komende jaren. Op de twee belangrijkste uitgangspunten uit de detailhandelsnota willen we hier nog nader ingaan:

a) Vastleggen van Centrumgebieden

b) De keuze om discounters/publiekstrekkers te faciliteren in deze (centrum) gebieden.

D66 denkt dat het een goed idee is om centrumgebieden te benoemen, waarbij de gemeente actief bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en zorg draagt voor informatie en inrichting van de buitenruimte. Of dat ook betekent dat winkels zich daar buiten niet mogen vestigen vinden we een lastiger te beantwoorden vraag. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, waardoor we hier niet bij voorbaat een eenduidig antwoord op kunnen geven. Ik kom hier zo ook nog op terug.

We denken wel dat het in de basis het beste is als nieuwe detailhandel-ondernemers (bijv. een nieuwe supermarkt) zich in of nabij een bestaand winkelgebied vestigen. Ons inziens kan dit gunstig uitpakken voor bestaande winkels, omdat er een grotere groep winkelende mensen zal zijn die mogelijk ook de andere winkels bezoeken. Terwijl detailhandel (een supermarkt) op een andere locatie juist mensen weg kan trekken van bestaande winkelgebieden en zorgen dat er minder gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen. Dat de gepresenteerde centrumgebieden tot stand zijn gekomen na een actief participatietraject met o.a. de ondernemers uit die gebieden sterkt ons in deze gedachten.

Dit gezegd hebbende willen we het volgende benadrukken. D66 vindt dat de gemeente er in de basis niet over gaat waar welke ondernemer zich mag of wil vestigen. Als een ondernemer zich aandient en zijn bedrijfsvoering past binnen het huidige bestemmingsplan dan is het hem of haar toegestaan zich te vestigen. Past het niet binnen het bestemmingsplan dan kijken we ernaar en beoordelen we per geval of het al dan niet wenselijk is de bestemming te wijzigen. Daarbij speelt voor de fractie van D66 ook de ruimtelijke ordening en (verkeers)veiligheid een belangrijke rol.

Om maar gelijk concreet te zijn twee voorbeelden.

Een discounter (Lidl) in Nieuwerkerk:

D66 heeft ingestemd met de nota van uitgangspunten voor de komst van een Lidl. Onze fractie heeft in de basis dan ook geen bezwaar tegen een supermarkt op de Rabobank-locatie in het benoemde winkelgebied. Wel hebben we hieraan randvoorwaarden gesteld. We zullen bij de nadere uitwerking met name aandacht hebben voor de ruimtelijke inpassing en verkeersveiligheid en zo komen tot een oordeel. Voor de duidelijkheid: mocht er niet worden gekozen voor de optie supermarkt, maar voor de optie gezondheidscentrum dan is dat wat onze fractie betreft prima en zullen we die plannen aan de hand van dezelfde criteria toetsen.

2e supermarkt Zevenhuizen:

Ook in Zevenhuizen bestaat al geruime tijd een vraag over de mogelijkheid van het vestigen van een 2e supermarkt. D66 is van mening dat dit mogelijk gemaakt zou moeten kunnen worden, mits blijkt dat dit niet in een bestaand winkelgebied past. Als een ondernemer een concreet idee heeft over een locatie dan zouden we ook hier deze locatie op zijn merites willen beoordelen.

Helaas geldt wel in alle (dus ook in de twee zojuist genoemde voorbeelden) dat als het huidige standpunt van de provincie ten aanzien van het vestigen van met name supermarkten niet wijzigt het niet zinvol lijkt om oplossingen buiten de bestaande winkelgebieden te zoeken. En dat brengt ons bij ons laatste punt.

Gezien de woningbouwontwikkelingen in Zuidplas geeft het college zelf al aan dat deze visie een in tijd beperkte waarde heeft. Kunt u aangeven hoe u trends en ontwikkelingen volgt, de provincie betrekt bij deze ontwikkelingen en zo zorgt voor borging en eventueel aanpassing van beleid. Dit op zijn minst tot e.e.a. is vertaald in de omgevingsvisie.

Concluderend:

In basis is dit een prima eerste detailhandelsnota die in samenspraak met belanghebbenden tot stand is gekomen. D66 is benieuwd hoe dit verder zal worden vertaald in de praktijk en zal dit zeker met belangstelling volgen.

Gepubliceerd op 20-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018