Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

D66 stelt (alweer ! ) vragen over de Geertruidahoeve

Dit College komt maar niet in beweging; dus moet fractieadviseur Joop Huson weer in de pen klimmen. Hopelijk neemt het college nu wel eens actie om dit Rijksmonument ! te beschermen.

Schriftelijke vragen vlg. art. 40 Reglement van Orde

Ingediend op: 31 januari 2020

Onderwerp:

Toekomst vervallen Rijksmonument “Geertruidahoeve”, Eerste Tochtweg 25, Nieuwerkerk aan den IJssel

Inleiding

Uit berichten in o.m. de Nieuwsbrief van de Bond Heemschut d.d. 18 december 2019 en het Hart van Holland d.d. 8 januari 2020 blijkt dat de projectontwikkelaar Hermon Erfgoed zich heeft teruggetrokken uit de planvorming voor herontwikkeling van de locatie en restauratie van het monument. Het college heeft de raad over de voornemens en het besluit daaraan mee te werken geïnformeerd met Informatienota B 907 d.d. 20 december 2018. De fractie van D66 Zuidplas maakt zich intussen ernstige zorgen over het voortgaande verval en de verwaarlozing van de Geertruidahoeve, zeker nu er geen perspectief meer is op spoedige herbestemming en restauratie. Er zit geen glas meer in het pand, ramen en deuren zijn dichtgetimmerd, karakteristieke luiken verdwenen en onder de dekzeilen over het dak staat het gebouw door het hoge vochtgehalte steeds verder te verrotten. Aan deze verwaarlozing moet nu na 10 jaar leegstand een eind komen. De ontwikkeling geeft onze fractie aanleiding tot de volgende vragen.

Vragen

  1. Is het juist dat de onderhandelingen tussen de eigenaar en de projectontwikkelaar ondanks de toegezegde medewerking van de gemeente zijn afgebroken? Zo ja, door welke partij en om welke redenen?
  2. Wat heeft het college sinds het begin van de planvorming medio 2018 tot heden ondernomen om partijen nader tot elkaar te brengen? Welke contacten zijn er in deze periode door het college met partijen onderhouden en hoe vaak? Wat is de rol van het college daarbij geweest? Kunt u uw antwoorden toelichten?
  3. Heeft het college bij het overleg tussen partijen ook de Aanjager voor agrarisch erfgoed van de provincie Zuid-Holland ingeschakeld die is aangesteld om bij herbestemming van Rijksmonumenten ontwikkelingen te faciliteren, marktpartijen bij elkaar te brengen, kansen voor herbestemming te verzilveren en te zorgen voor beweging bij gevallen die vastgelopen zijn? Zo nee, waarom niet? Indien dit niet is gebeurd, wilt u deze functionaris alsnog inschakelen en indien u hier geen heil in ziet, waarom niet? En als betrokkene wel al is ingeschakeld, wat zijn de bevindingen die door hem/haar aan u zijn gerapporteerd?
  4. Is het college van mening dat de huidige genomen noodmaatregelen voldoende zijn om het Rijksmonument in stand te houden en voor verder verval te behoeden? Zijn er recente bouwkundige inspecties beschikbaar om op grond daarvan hierover conclusies te trekken zijn? Zo nee, kunt u daarin voorzien?
  5. Met referte aan recente vergelijkbare casussen in andere gemeenten van ernstige verwaarlozing van Rijksmonumenten waarbij met succes handhavingstrajecten zijn ingezet – wij denken o.m. aan Sluis, De Ronde Venen, Leiden en Wassenaar (Villa Ivecke)– is onze vraag aan het college wanneer u voornemens bent uw wettelijke handhavingsbevoegdheid in casu te gaan gebruiken? Zowel de Woningwet, de Wabo als de Erfgoedwet bieden daarvoor immers diverse mogelijkheden. Indien u dat nu niet voornemens bent, dan vernemen wij graag waarom niet en onder welke omstandigheden u dit dan wel gaat doen.
  6. Hoe gaat u in het geval van de Geertruidahoeve uitvoering geven aan het recent in de Cultuurvisie 2019 – 2022, pag 16, prominent vastgelegde beleid voor cultureel erfgoed: “We vinden het belangrijk dat cultureel erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties”

Wijze van beantwoording

Schriftelijk

Namens de fractie van D66 Zuidplas,