Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juli 2019

Worden inwoners van Zuidplas met schuldenproblematiek wel geholpen?

Tijd om vragen te stellen dus.

Op 11 juli 2019 verscheen het Rekenkamerrapport ‘Niet zonder schuld’, over de schulddienstverlening in Capelle aan den IJssel die opgedragen is aan de GR IJsselgemeenten (en Stichting Welzijn Capelle) waarbij ook de gemeente Zuidplas is aangesloten. De dienstverlening aan inwoners van Zuidplas die met schuldenproblematiek kampen, vindt op vergelijkbare wijze plaats door de GR (en in ons geval deels door Stichting Welzijn Zuidplas).

De werkgroep Sociaal Domein waarin alle partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, heeft op 27 juni jl. een thema-avond gehouden over ‘Voorkómen van schulden’, met spelers uit het sociaal domein èn cliënten van de GR IJsselgemeenten uit Zuidplas. De werkgroep heeft met enige verontrusting kennisgenomen van de bevindingen en conclusies van het Rekenkamerrapport. Wij vragen ons af in hoeverre de conclusies en aanbevelingen ook gelden voor de schuldhulp aan inwoners van Zuidplas en wat het college voornemens is te doen met de aanbevelingen die het rapport bevat. Tegen deze achtergrond hebben wij nu de volgende 12 vragen aan het college:

 

Vragen

 1. Het Rekenkamerrapport signaleert dat de mate waarin de schulddienstverlening effectief is, niet duidelijk is. Zijn door het college zowel met GR IJsselgemeenten als met Stichting Welzijn Zuidplas uitvoerings-, monitorings- en prestatie-afspraken gemaakt voor de dienstverlening aan inwoners van Zuidplas, zo ja, welke? Welke resultaten zijn daarmee tot nu toe bereikt?
 1. Het bereik van de doelgroep van inwoners met problematische schulden neemt volgens het rekenkamerrapport af. Hoe groot schat het college de doelgroep voor schuldhulpverlening in Zuidplas?

 1. Wat is het huidige gebruik van de verschillende voorzieningen en regelingen door inwoners met schuldenproblematiek? Te denken valt aan onder meer: Raad en Daad budgetmaatjes, de Postkamer, (pilot) inhouden vaste lasten, collectieve zorgverzekering VGZ, gebruik online tool Geldplannen, e.d.

 1. Wat heeft het college ondernomen om het gebruik van deze regelingen te vergroten?

 1. Welke andere activiteiten heeft het college ondernomen om inwoners uit de doelgroep te bereiken die zich (nog) niet manifesteerden?

 1. Voor hoeveel inwoners van Zuidplas is de afgelopen jaren uitgezocht of zij voor een minnelijke schuldsaneringsregeling in aanmerking komen?

 1. Hoeveel cliënten van GR IJsselgemeenten uit Zuidplas hebben zo’n schuldaflossingstraject succesvol afgerond en hoe is de nazorg voor hen vormgegeven?

 1. De conclusie van het rekenkamerrapport dat de inzet op preventieactiviteiten door GR IJsselgemeenten beperkt is geweest, relateert aan ons Beleidskader Armoede en Schulden 2018 – 2022 dat mikt op:
  • versterking van financiële educatie op scholen
  • uitbreiding budgettraining
  • schuldpreventieproject voor statushouders
  • verbetering van de samenwerking door uitwisseling expertise tussen diverse zgn. stakeholders

          Wat is van deze voornemens tot nu toe gerealiseerd dan wel ingezet?

 1. Evenals in Capelle is in Zuidplas de schulddienstverlening belegd bij twee organisaties, te weten GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Zuidplas. Hoe is de samenwerking tussen deze uitvoerders? Welke rol speelt het Sociaal Team hierbij? Is er sprake van integrale en effectieve dienstverlening en zo ja, waaruit blijkt dit?
 2. Is het rekenkamerrapport aanleiding om de voorgenomen realisatie van één toegang per gemeente naar GR IJsselgemeenten te versnellen? Zo nee waarom niet?
 3. Welke van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek acht het college ook van toepassing op het beleid en de aanpak van de gemeente Zuidplas en onze afspraken met de GR IJsselgemeenten? Is het college voornemens om hier al dan niet gezamenlijk met de GR en de gemeente Capelle/Krimpen, opvolging aan te geven? Zo ja, hoe?
 4. Hoe wordt bij deze follow-up rekening gehouden met de uitkomsten van het voorgenomen klanttevredenheidsonderzoek? Vormt het rekenkamerrapport niet een gerede aanleiding dit onderzoek eerder te houden dan nu gepland?