Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juni 2019

Vragen voor het “mondelinge vragenkwartier actualiteit”. Gemeenteraad 18 juni 2019.

De D66 fractie heeft de afgelopen dagen kennis genomen van de commotie die is ontstaan tijdens en na de informatiebijeenkomst over de plannen vwb de inrichting van de openbare weg rond de (tijdelijke) nieuwe school in Zevenhuizen.

Tijdens deze bijeenkomst is een duidelijk andere inrichting besproken dan de variant die eerder is gedeeld met o.a. de gemeenteraad. Dit is opvallend omdat er sprake is van een aanpassing waarvan de wens is om die op zeer korte tijd te realiseren.

Gezien deze wens om zsm te komen tot realisatie de volgende mondelinge vragen aan het college.

Gekozen variant

  1. Ondanks dat u eerder andere plannen heeft gepresenteerd, heeft u uiteindelijk gekozen voor een andere weginrichting. Kunt u uitleggen wat de voornaamste redenen zijn/waren om te kiezen voor de nu voorliggende variant?
  2. Welke andere alternatieven heeft u onderzocht toen voor u duidelijk werd dat het aanleggen van de rotonde niet mogelijk was? Kunt u die kort de revue laten passeren? Was de aanleg van een tunnel een van die alternatieven?
  3. In hoeverre zijn de beschikbare financiele middelen bepalend voor de nu door het college gekozen variant?
  4. Wat is de huidige planning van de werkzaamheden en In hoeverre is die tijdsplanning bepalend voor de keuze van de huidige variant?

Participatietraject
U geeft meermaals aan dat u participatie van groot belang vindt en terecht!

  1. Tijdens de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad is door onze fractie aangevende de tijd om te komen tot een kwalitatief participatietraject zeer beperkt te vinden. Bent u van mening dat het huidige participatietraject op dit moment naar behoren verloopt?
  2. Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u de zorgen van inwoners kunnen horen en meerdere ideeën en opmerkingen ontvangen. Kunt u aangeven wat de voornaamste bezwaren, maar ook ideeën waren die u heeft ontvangen?
  3. Hoe worden deze geuite bezwaren en ideeën meegenomen in de verdere uitwerking?  

Vervolg

  1. In hoeverre denkt u nu een goed beeld te hebben van de bezwaren en ideeën die leven bij de inwoners van Zevenhuizen? Bent u bereid om deze inwoners actief te betrekken bij het vervolg? Komt er nogmaals een informatieavond?
  2. Wat zijn de gevolgen van het participatietraject voor de huidige plannen? Wat betekent dit voor de planning en de realisatie?
  3. Mocht de realisatie worden vertraagd welke (tijdelijke) maatregelen bent u dan bereid om op korte termijn te ondernemen om de verkeersveiligheid voor met name schoolgaande kinderen te waarborgen?

Frans Klovert, Fractievoorzitter D66 Zuidplas